با عرض خوش آمد گویی به تمام بازدید کنندگان

هدف اصلی این وب سایت به اشتراک گذاری اخباری از فعالیتهای مهندسی، صنعتی و هنـری اینجانب میباشد که اصولاً برپایه علوم ریـاضی، کامپیوتـر و نساجـی طبقه بندی شده است، همچنین عرضـه مجموعه ای از باورها و ایـده هایی که معمولاً بر مبنای علـوم انسانی و اجتماعی بنا شده را در قالب ایدئولـوژی به مخاطبان عزیز ارائه مینمایم و بحث در خصوص آنها را به وبلاگم ارجاع میدهم.

علم در نزد خدا دارای محدودیت است و در نزد آدم محدودیتی ندارد از اینرو کلمه علوم شکل میگیرد. علوم مانند بلوک های سیمانی یک دیوار می باشند که میتوانند در جهات مختلف رشد کنند و مستحکم تر شوند. اهل علم میدانند، این راهی است که تا پایان حیات ادامه دارد و ثمره آن افزایش سطح آگاهی مردم است تا تنها سیاره آبی هستی پاکیزه و محفوظ باقی بماند.

دنیا در حرکت است و به سرعت تغییر پیدا میکند برای موفقیت باید با آن همگام شد